• Users Online: 412
  • Print this page
  • Email this page


 Full text articles
ORIGINAL ARTICLES  
Sevoflurane attenuates proliferative and migratory activity of lung cancer cells via mediating the MicroRNA-100-3p/Sterol O-Acyltransferase 1 axis
Bicheng Fu, Fucheng Zhou, Jian Zhang, Xianglong Kong, Boxiong Ni, Jianlong Bu, Shidong Xu, Changjun He
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-22-00124  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
Effects of electroacupuncture combined with acupoint catgut embedding on gastrointestinal motility and gastrointestinal hormones in rats with functional dyspepsia
Hui Yu, Huiqian Deng, Wei Zhou, Zhenling Liang
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00059  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
Ophiopogonin D improves oxidative stress and mitochondrial dysfunction in pancreatic β cells induced by hydrogen peroxide through Keap1/Nrf2/ARE pathway in diabetes mellitus
Hongyan Zhang, Xuezhi Kang, Jun Ruan, Li Ma, Wenbo Peng, Haonan Shang, Bing Wang, Yongning Sun
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00069  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
Parkin enhances sensitivity of paclitaxel to nasopharyngeal carcinoma by activating BNIP3/NIX-mediated mitochondrial autophagy
Haifeng Ni, Renhui Liu, Zhen Zhou, Bo Jiang, Bin Wang
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00076  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation preserves fat-free mass in collegiate boxers during acute body mass loss
Chen-Kang Chang, Shih-Yen Kao, Chung-Yuan Wang
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00074  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
Long non-coding RNA LINC00565 regulates ADAM19 expression through sponging MicroRNA-532-3p, thereby facilitating clear cell renal cell carcinoma progression
Bin Meng, Pengfei Wang, Chaofei Zhao, Guangwei Yin, Xin Meng, Lin Li, Shengyong Cai, Chengquan Yan
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00078  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]
ADAMTS13 inhibits H2O2-induced human venous endothelial cell injury to attenuate deep-vein thrombosis by blocking the p38/ERK signaling pathway
Guangfeng Zheng, Qiang Zhang, Chuanyong Li, Weijian Fan, Zhichang Pan, Yuting Zhou, Yan Chen, Jianjie Rong
DOI:10.4103/cjop.CJOP-D-23-00101  
[ABSTRACT]  [HTML FULL TEXT]  [PDF]